Clever Side Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 5. | Kövess minket

A Clever Side Kft. adatkezelési tájékoztatója

Kurzusokra, képzésekre, hírlevél adatbázisokra, táborokra vonatkozó adatkezelés

Készült és hatályos: 2018. Június 20.

 1. Adatkezelő:

Adatkezelő megnevezése: Clever Side Kft.

Székhelye és postai címe: 2040 Budaörs, Otthon utca 3 2/10

Fióktelep címe: 1026 Budapest Orbánhegyi út 5.

Cégjegyzékszáma:Cg.13-09-193566

Adószáma: 26339832-2-13

E-mail címe: hello@cleverside.hu

 1. Adatkezelési alapelveink:

A Clever Side Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük. Személyes adatokat csak meghatározott célra, relevánsan és jogszerűen gyűjtjük. A személyes adatokat naprakészen tartjuk és a pontatlan adatokat javítjuk vagy töröljük.

Az Adatkezelő elkötelezett a kurzus résztvevők személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a kurzus résztvevői információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat az érintettek ill. törvényes képviselői hozzájárulásával, illetve az 2011. évi CXII. törvény alapján kezeli, és szervezeti egységei útján megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja. Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen tájékoztatót egyoldalúan módosítani, és a módosításokról az érintetteket a weboldal felületén keresztül tájékoztatja.

 1. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok:

A Clever Side Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (továbbiakban: Infotv.), illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) felhatalmazása alapján, kurzusra jelentkezők személyes adatait a törvényi előírásoknak megfelelően, a jelen tájékoztatóban is meghatározott megőrzési idejéig tartja nyilván és kezeli.

Jogszabályok:

https://www.naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf).

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny).

 1. Az adatkezelésekre vonatkozó egyedi információk:

Az Adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékben kezel.

Kurzus-, workshop és tábori  jelentkezés adatkezelése:

Kezelt adatok: A Kurzusokra, workshopokra, illetve a táborokba személyesen vagy a weboldalon keresztül is regisztrálhatnak.  Az adatok felvétele előtt minden esetben közöljük az érintettel az adatkezelés célját, jogalapját, az érintett adatok körét, és a megőrzési időt. Regisztrációkor az érintett, illetve törvényes képviselője megadja a jelentkező személyes adatait (A jelentkező neve, születési dátuma és helye, édesanyja neve, TAJ-száma, címe, telefonszáma, e-mail címe, szükséges egészségügyi adatok. A szülők, illetve a további kapcsolattartók neve, telefonszáma, e-mail címe), és az adatok megadásával hozzájárulását adja, hogy azokat a Adatkezelő a kurzusokhoz és továbbiakban is felhasználja és kezelje. Amennyiben a megrendelő nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Jelentkezéskor nem minden adatot kell megadni, az attól függ melyik programunkra regisztrál. A szükséges adatok adott szolgáltatásunk határozza meg, azonban a relevancia elvét szem előtt tartva. Az adatkezelést végző személyek és az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni.

 • Adatkezelés célja: A szerződés és jognyilatkozatok elkészítése, számla kiállítása, a nyilvántartása  és regisztrált diákok egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, érintett-utángondozás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról. A direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év az adatok tárolásának ideje.
 • Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett, és szülő (gondviselő, törvényes képviselő)  hozzájárulása.
 • Adatfeldolgozás és adatattovábbítás, hozzáférés: Az adatokhoz való hozzáférés szabályozott és szigorú gondossággal történik. Harmadik fél kizárólag technológiai szolgáltatásokkal vesz részt az adatok továbbításában vagy feldolgozásában (internetszolgáltatás, szerverszolgáltatás stb.). A megadott személyes adatokat partnereink a kizárólag a megállapodás szerint dolgozza fel, a biztonsági előírásokat szigorúan betartva.
 • Adatkezelés időtartama: Az adatokat az igényelt szolgáltatás megvalósulásához szükséges ideig, illetve a hozzájárulás lejártáig vagy visszavonásig kezeli. A hozzájárulás az érintett által a cleversidestudio@gmail.com címre küldött levélben bármikor visszavonható. Amennyiben a jelentkezést után szerződéskötés nem történik, az adatokat töröljük rendszerünkből.
 1.  A hírlevél-regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Tevékenységünkkel kapcsolatban hírlevelet küldünk az arra feliratkozók részére. A hírlevélre a Clever Side honlapján lehet feliratkozni és bármikor, ingyenesen le lehet iratkozni. .A hírlevélről leiratkozás nem minősül a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. §-ban meghatározott tilalmi listára történő felkerülésnek. A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: – e-mail útján az cleversidestudio@gmail.com címen és levélben a Clever Side Kft. 2040 Budaörs, Otthon utca 3 címen.

A kezelt adatok köre: A feliratkozó neve és e-mail címe; 16 éves kor alatt az űrlapot kitöltő gondviselő neve.

 • Adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a feliratkozó által igényelt hírlevél célba juttatása.
 • Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett, illetve gondviselője hozzájárulása.
 • Adatokhoz való hozzáférés: Az adatokhoz az Adatkezelő egyes munkatársai férhetnek hozzá az igényelt szolgáltatás megvalósulása érdekében.
 • Adatfeldolgozás és adatattovábbítás: Harmadik fél kizárólag technológiai szolgáltatásokkal vesz részt az adatok továbbításában (internetszolgáltatás, szerverszolgáltatás stb.) A megadott személyes adatokat partnereink a kizárólag a megállapodás szerint dolgozza fel, a biztonsági előírásokat szigorúan betartva.
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Tájékoztatáshoz való jog:

A GDPR értelmében az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettek – illetve törvényes képviselőik – levélben, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levél címen kérhetnek tájékoztatást arról, hogy milyen személyes adataikat, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, illetve kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatokat.

A kért információkat legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott címre küldjük meg levélben. A tájékoztatás díjmentes. Kivételes esetben, ha megalapozott kétség merül fel a kérelme benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további személyazonosság megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk.

Helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jog:

Az érintettek – vagy törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levél címen kérhetik, hogy a javítsuk egyes kezelt személyes adataikat (például a postai vagy elektronikus címet). A kérésnek legfeljebb 30 napon belül eleget teszünk, és erről írásbeli tájékoztatást nyújtunk.

A személyes adatot törljük, ha azok kezelésére az Adatkezelőnek  nincs szüksége, az érintett visszavonja hozzájárulását, tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy az adatkezelés jogellenes. Írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levél címen kérhetik személyes adataik a törlését. A személyes adatok törlésére, helyesbítésére 30 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére.

Az érintettek – vagy törvényes képviselőik – kérhetik, hogy személyes adataik zárolásra kerüljenek. A zárolás időtartama a megadott indoktól függ. A kérésnek legfeljebb 30 napon belül eleget teszünk, és erről írásbeli tájékoztatást nyújtunk.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Az érintettek – vagy törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levél címen tiltakozhatnak az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény- vagy tudományos kutatás céljából továbbítana, felhasználna. A tiltást legfeljebb 30 napon belül érvényesítjük, és erről írásbeli tájékoztatást nyújtunk.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz- és jogérvényesítés lehetőségei:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni Jogellenesnek vélt adatkezelés vagy egyéb, az adatkezeléssel összefüggő probléma, kérdés esetén kérjük, hogy az érintett vegye fel a kapcsolatot az 1. pontban megadott elérhetőségeink valamelyikén a gyors, hatékony, közös megegyezésen alapuló tárgyalásos rendezés, illetve a gyors, teljes tájékoztatás érdekében. Amennyiben a probléma nem oldódik meg, vagy az érintett nem kívánja ezt a módot igénybe venni, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére:

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu.

– Polgári pert indíthat, melynek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).